تعرفه خدمات تجهیزات مخابراتی و ارتباطی

احتراما تعرفه ارائه کنندگان خدمات و تعمیرات و پیشتیبانی دستگاههای مخابراتی سال 97 که به تصویب هیات مدیره رسیده جهت اجراء، ابلاغ میگردد.

مسئول محترم واحد صنفی ضمن رعایت دقیق آنرا در معرض دید مشتریان نصب نمایید.

توجه: خدمات تعمیر و نصب و راه اندازی دستگاههای مخابراتی مستلزم داشتن پروانه کسب معتبر صادر شده از این اتحادیه در رسته مربوطه بوده و واحد های صنفی که پروانه کسب آنها مضمون فوق الذکر در ستون رسته صنفی می باشد مجاز به این  امر نمی باشند.

*این تعرفه پس از ممهور شدن به اصل مهر اتحادیه قابل  بهره برداری می باشد.

اجرت  خدمات و امور نصب و راه اندازی و تعمیرات و نگهداری مرکز تلفن TDM

الف)اجرت بازدید (بدون احتساب هزینه آژانس)

1-بازدید فقط برای برآورد کار                                                000/750 ریال

2-بازدید و اجرای  کار (در صورت بازدید و اجرای همزمان کار اجرت بازدید دریافت نمی گردد.)

ب)اجرای اجرت خدمات موردی ( بدون احتساب هزینه آژانس)

1-رفع اشکال از اتصالات سیم و کابل                                  000/900 ریال

*در صورت افزایش زمان کار به بیش از یک ساعت محاسبه 30%اضافه کاری معادل 000/270 ریال الزامی است .

2-برنامه ریزی مراکز مخابراتی

1-2 )مراکز تلفن تا 50 پورت                                                       000/250/1 ریال

2-2 )مراکز تلفن 50 تا 250 پورت                                            000/400/2 ریال

3-2 )مراکز تلفن 250 تا 500 پورت                                          000/800/4ریال

*مراکز تلفن از 500 پورت به بالا با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می باشد.

 

 

پ) هزینه اجرای خدمات نگهداری پورت های مراکز مخابراتی اعم از آنالوگ –دیجیتال خطوط شهری بصورت ماهیانه و یا سالیانه بدون حضور دائمی تکنسین

1-1 )تا 50پورت با توافق طرفین

2-1)از 50 تا 200 پورت هر پورت                                  000/50 ریال

3-  ا)ز 200 تا 500 پورت هر پورت                                  000/40 ریال

4-1)از500 پورت به بالا هر پورت                                    000/30 ریال

* این نگهداری شامل سیم ها و کابل ها ی مرتبط به تقسیم اصلی مرکز تلفن تا تقسیم های فرعی ساختمان و محل نصب پریز می باشد .

2-نگهداری مراکز تلفن  PBX به صورت ماهیانه             

نگهداری مراکز تلفن تا 50 پورت                                   000/000/1 ریال (2-1

2-2)نگهداری مراکز تلفن 50 تا 250 پورت                     000/000/3 ریال

2-3) نگهداری ماهیانه مرکز تلفن 250 تا 500 پورت        000/000/6 ریال  

*نگهداری ماهیانه مرکز تلفن بالاتر از 500 پورت با مشاوره کارشناس اتحادیه و توافق طرفین می باشد.

* اجرت نگهداری مراکز تلفن تا تقسیم اصلی  دستگاه سانترال می باشد.

* اجرت نگهداری فوق بدون احتساب هزینه آژانس و عدم حضور تکنسین بصورت دائم در محل می باشد ،در صورت لزوم تکنسین دائم با احتساب  حقوق و مزایای قانونی یک نفر بصورت ماهیانه محاسبه میگردد.

ت:اجرت نصب و راه اندازی بصورت موردی و غیر قرار داد

1-نصب و راه اندازی هر پورت از قبیل آنالوگ – دیجیتال- هیبرید و یا خطوط شهری         350/000 ریال

2- نصب و راه اندازی مرکز تلفن تا 50 پورت                                         15%  ارزش سیستم نو

3-نصب و راه اندازی مرکز تلفن 50 تا 250 پورت                                12%   ارزش سیستم نو

 

 

4- نصب و راه اندازی مرکز تلفن 250 تا 500 پورت                               10% ارزش سیستم نو

*نصب و راه اندازی فوق از سیستم مرکزی تا پست اصلی دستگاه محاسبه می گردد.

*اجرت نصب و راه اندازی مراکز  بالای 500 پورت با مشاوره کارشناس اتحادیه و یا توافق طرفین می باشد.

*نصب هر گونه قطعات و یا کارتهای مراکز تلفنی معادل  10%    ارزش قطعه مورد نظر می باشد .

ث:اجرت ایجاد بستر و شبکه کابلی

1-کابل  کشی روکار تا 20 زوج                                           هر متر 37/500  ریال  

2-کابل کشی روکار از 20 الی 50 زوج                              هر متر  45/000

3-کابل کشی روکار از 50 زوج به  بالا                                هر متر 65/000

4-کابل کشی داخل داکت تا 20 زوج                                   هر متر 22/500

5- کابل کشی داخل داکت تا 50 زوج                                   هر متر 30/000

6-داکت کشی تا سایز 5/3                                                    هر متر 37/500

7- داکت کشی سایز 5/3 تا 9                                                 هر متر 45/000

8-داکت کشی سایز 10                                                              هر متر 60/000

9- نصب پست با سربندی یا رانژه کشی                                 هر پورت   15/000

10-کابل کشی فیبر نوری تا CORE12                                     هر متر    70/000

11- کابل کشی فیبر نوری تا CORE12   در کانال آدم رو   هر متر  120/000

12-فیوژن فیبر نوری و ارتباط PIGTail به سر فیبر              هر عدد  700/000

13-نصب رک و متعلقات  U4 تاU6    تا عمق 45                               650/000

14- نصب رک و متعلقات  U7 تاU12    تا عمق 45                            1/150/000

15- نصب هر قطعه در رک                                                                    000 /250 

 

 

16- نصب سینی                                                                                        250/000

17-نصب نگهدارنده کابل                                                                       200/000

18- نصب پچ پنل و متعلقات 24 پورت 800/000                     50پورت 1/250/000

19-نصب وراه  اندازی آنتن  وایرلس کوتاه برد                              3/000/000

20- راه اندازی ارتباط نقطه به نقطه و یا مجموع نقاط بر روی بستر اینترنت و یا آنتن وایرلس  به ازای هر پورت 000/350 ریال وهمچنین 10% ارزش مودم و یا تجهیزات وایرلس

21-جمع آوری داکت و یا کابل های مربوطه رک  و متعلقات و آنتن وایرلس معادل 35%    اجرت اجرای نصب می باشد.

*اجرای پروژه شبکه کابل و ترانکینگ با مشاوره کارشناس اتحادیه و یا توافق طرفین میباشد.

ج)اجرت و بهای تعمیرات ( بدون احتساب هزینه آژانس)

1-حق سرویس و هزینه بازدید                                  900/000

2-تعمیرات مراکز تلفن و کارت های مربوطه و گوشیها و دستگاه فکس و غیره حد اکثر20%   ارزش دستگاه مورد تعمیر و با اطلاع به مشتری انجام میگردد.

3-قیمت قطعات تعویضی جداگانه محاسبه میگردد.

*هزینه حمل و نقل دستگاه تعمیری و نصب مجدد به عهده مشتری می باشد.

*تعمیر کار موظف است در تمام مراحل تعمیر، مشتری را از روند کار و هزینه مطلع نماید .

*تعمیر کارموظف به صدور برگ گارانتی یک ماهه جهت تجهیزات تعمیر شده می باشد .

*کسورات قانونی جداگانه محاسبه میگردد.

چ)نصب و راه اندازی خطوط E1وVOIPو قطعات مربوطه

1-نصب و راه اندازی مودم اینترنتی ADSLو SPILITER                       750/000ریال

2- نصب و راه اندازی خطوطE1 و کارت PRI                                      7/500/000ریال

 

 

3-نصب و راه اندازی خطوط SIP Trunk                                            7/500/000ریال

4-نصب و راه اندازی و کنفینگ RoTER                                             4/500/000 ریال          

5-راه اندازی EXTENTION SIP 10%ارزش کارت  و تجهیزات به علاوه راه اندازی هر پورت                         350/000ریال

6- راه اندازی EXTENTION SIP 10%ارزش کارت  و تجهیزات به علاوه راه اندازی هر پورت                          350/000ریال

7- ایجاد ارتباط  E1 یا SIP Trunk جهت لینک و برقراری ارتباط دو دستگاه مجزا به ازاء هر سیستم             5/000/000 ریال

8-تغییر ورژن و یا نسخه نرم افزاری دستگاه مرکزی و کارتهای مربوطه  5%     ارزش دستگاه و یا کارت نو

9-اجرای ذخیره سازی اطلاعات  دستگاه (BACK UP)و پردازش و پیاده سازی مجدد (UP LOAD) به ازای هر دستگاه 2/000/000 ریال

10-نصب و راه اندازی مودم GATE WAY یه ازای هر پورت 000/350 ریال بعلاوه 10% ارزش مودم جهت کانفینگ مودم

11- پیاده سازی و اجرای کلیه مجوز های دستگاه های IP و LICENCEمعادل 10% ارزش مجوز به علاوه راه اندازی هر پورت 350/000ریال     

 

 

 

 

 

تماس با ما

اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی شهرستان تهران

آدرس : تهران – خیابان جمهوری . خیابان حافظ . جنب سازمان بورس.کوچه حسنی(سام). پلاک 18

کدپستی : 1138955313

تلفن و دورنگار : 66763035 – 021 خط ویژه

سایر خطوط : 66763024 – 66763074 – 66763042

ایمیل: info(a)ttu(.)ir

آیا موبایل یک دستگاه مخابراتی و ارتباطی است؟